КОНЦЕПЦІЯ Державної програми молодіжної політики на період до 2020 року (Проект)

Share

Державна програма молодіжної політики на період до 2020 року (надалі – Програма) базується на сприйнятті молоді як визначальної цінності й головного ресурсу українського суспільства. Відтак Державна програма має бути спрямована на формування всебічно розвиненої, самодостатньої, національно свідомої і суспільно активної молоді, спроможної забезпечити ефективні політичні, соціально-економічні й культурні перетворення, зміцнювати національну безпеку і міжнародний авторитет суверенної Української держави.
Концепція ґрунтується на науковому аналізі стану і проблем розвитку української молоді, а також враховує програмні вимоги і перспективи, декларовані в «Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», молодіжній стратегії Європейського Союзу, а також висновки Команди міжнародних оглядачів Ради Європи у рамках Міжнародного огляду національної молодіжної політики України (квітень-вересень 2012 р.).

Концепція має міжвідомчий та рамковий характер, не містить детального переліку і описів конкретних заходів, але фіксує змістовні вимоги до розробки основних структурних підрозділів Державної програми молодіжної політики на період до 2020 року.

І. Проблеми, на вирішення яких спрямовано Програму.

Програму спрямовано на вирішення таких найгостріших проблем:

1. Загрозлива демографічна ситуація, скорочення чисельності молоді.
2.  Погіршення фізичного, духовного і соціального здоров’я молоді..
3.  Низький рівень забезпечення молоді житлом.
4.  Слабкість соціальних ліфтів – умов і механізмів особистісного, професійного та суспільно-політичного розвитку молодої людини у суспільстві.
5. Низький рівень зайнятості молоді на ринку праці та нерозвиненість молодіжного підприємництва.
6.  Низький рівень доступності якісної освіти.
7.  Несистемний характер виховної роботи та низький рівень ціннісної орієнтації значної частини молоді.
8.  Високий рівень молодіжної злочинності.
9.  Незадовільне кадрове забезпечення молодіжних державних та громадських інституцій.
10.  Відсутність відлагодженого механізму формування й реалізації молодіжної політики та низька її ефективність.

ІІ. Мета Програми.

Метою Програми є створення умов для формування конкурентоспроможної, суспільно активної й національно свідомої молоді шляхом відновлення та покращення дії соціальних ліфтів, піднесення ефективності молодіжної політики, вдосконалення правових, соціально-економічних, науково-дослідницьких, організаційних умов успішної соціалізації і самореалізації української молоді, використання її творчого потенціалу в інтересах розвитку суспільства.

ІІІ. Пріоритети Програми.

Пріоритет 1:

Розвиток неформальної освіти – формування у співпраці з Міністерством освіти і науки України, профільними дослідницькими інститутами, вітчизняними й міжнародними об’єднаннями роботодавців і громадськості системи неформальної освіти молоді, залучення до неї державних службовців і представників молодіжних громадських організацій, які працюють у сфері реалізації молодіжної політики.

Пріоритет 2:

Зайнятість молоді – удосконалення системи забезпечення зайнятості молоді. Засоби: формування навичок вибору професії, побудови кар’єри і самозайнятості, ефективного просування молодих людей на ринку праці та у підприємницькому середовищі. Основні завдання реалізуються у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Державною службою зайнятості України, вітчизняними і міжнародними об’єднаннями роботодавців і громадськості.
Пріоритет 3:

Житло – вдосконалення і розвиток системи забезпечення молоді житлом у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, вітчизняними і міжнародними об’єднаннями роботодавців і громадськості.

Пріоритет 4:

Здоров’я – розвиток системи захисту та підтримки фізичного і духовного здоров’я української молоді й поширення практики здорового способу життя.

ІV. Механізми реалізації Програми.

Виконання Програми за кожним із визначених пріоритетних напрямів передбачає розробку й реалізацію ряду національних проектів, які, водночас, є й механізмами реалізації молодіжної політики.

У складі Пріоритету 1 – Розвиток неформальної освіти – планується розробка і реалізація двох національних проектів:

1. Національний проект «Молодіжний працівник». Мета проекту – забезпечення сфери молодіжної політики висококваліфікованими професійними кадрами шляхом організації в країні спеціалізованої системи підготовки і перепідготовки спеціалістів відповідного профілю (фахівців з молодіжної політики). Цільові групи – держслужбовці, які опікуються роботою з молоддю, та активісти формалізованих і неформальних молодіжних об’єднань.

2. Національний проект «ІТ-університет». Мета проекту – створення спільно з об’єднаннями роботодавців і громадськості системи підготовки і перепідготовки фахівців у сфері ІТ-технологій, яких не готують у системі формальної вищої освіти України. Цільова група – талановита молодь віком 18-35 років.

У складі Пріоритету 2 – Зайнятість молоді – планується розробка й реалізація трьох національних проектів:

1.  Національний проект «Профорієнтація». Мета проекту – створення в Україні дієвої системи професійної орієнтації та переорієнтації різних груп молоді. Цільові групи – молодь віком від 14 до 25 років, яка тільки вступає у трудове життя, не має достатнього досвіду діяльності на ринку праці і стабільної трудової зайнятості. А також молодь віком 25-35 років, яка потерпає від високого рівня молодіжного безробіття у країні і не знаходить робочих місць за своїм фахом.

2.  Національний проект «Молодіжне підприємництво». Мета проекту – створення системи підготовки молоді, націленої на формування навичок побудови кар’єри і самозайнятості, ефективне просування молодих людей на ринку праці та у підприємницькому середовищі. Проект передбачає широкий спектр напрямів реалізації: від вдосконалення співпраці з роботодавцями, профорієнтаційної роботи, розвитку у молоді навичок підприємницької діяльності – до підтримки соціально-економічних ініціатив молоді та забезпечення природного кар’єрного росту молодих людей шляхом подолання корупції. Цільові групи – молодь віком від 14 до 25 років, яка не має достатнього досвіду діяльності на ринку праці і стабільної трудової зайнятості, а також молодь віком 25-35 років, яка потерпає від високого рівня молодіжного безробіття у країні.

3.  Національний проект «Волонтер». Мета проекту – створення нової для України системи зайнятості і самозайнятості молоді у різних сферах суспільного життя на засадах добровільності. Проект передбачає створення Національної волонтерської служби України. Розробка і реалізація проекту враховуватиме специфіку 4-х цільових груп молоді – 14-19, 20-25, 26-30, 30-35 років.

У складі Пріоритету 3 – Житло – планується розробка і реалізація двох національних проектів:

1.  Національна програма «Мій дім». Мета проекту – створення передумов для забезпечення молодих сімей доступним житлом шляхом придбання або будівництва квартири чи індивідуального будинку за рахунок надання молодим сім’ям пільгових цільових кредитів. Цільова група – молоді сім’ї, які мають, порівняно з іншими молодими сім’ями, відносно високі доходи.

2.  Національна експериментальна програма «Доступне житло». Мета проекту – забезпечення частини молодих сімей доступним житлом шляхом проведення соціального експерименту з розробки та запровадження механізмів програми будівництва молоддю власними руками та викупу квартири або індивідуального будинку за адаптованою до вітчизняних умов системою, аналогічною проектові міжнародної некомерційної організації Habitat for Humanity International (HFHI. Цільова група – молоді сім’ї. Очікувані результати: забезпечення до 2020 року 1000 молодих сімей власним житлом.

Національні проекти у складі Пріоритету 4 – – Здоров’я – планується розробка і реалізація чотирьох національних проектів:

1.  Національний проект «У здоровому тілі – здоровий дух». Мета проекту – підвищення рівня фізичного і духовного здоров’я молоді шляхом вдосконалення пропаганди здорового способу життя, боротьби з ВІЛ/СНІДом та наркоманією відродження і розвитку масової фізкультури і спорту у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя, розвитку системи осередків, закладів для занять фізкультурою і масовим спортом. Цільова група – молодь віком 14-35 років.

2.  Національний проект «Сімейні цінності». Мета проекту – пропаганда і утвердження сімейних цінностей, формування відповідального батьківства, протидія розпаду молодих сімей шляхом розробки і запровадження програм підготовки молоді до подружнього життя у навчальних закладах, проведення інформаційно-рекламної кампанії, орієнтованої на формування у молоді цінностей сімейного життя і відповідального батьківства, створенні центрів по роботі з молодими сім’ями. Цільова група – молодь репродуктивного віку.

3.  Національний проект «Молодь у злагоді з законом». Мета проекту – зменшення кількості правопорушень у молодіжному середовищі шляхом підвищення правової культури і законослухняності юнацтва, надання допомоги молодим людям, які мають проблеми із законом, щодо їхньої інтеграції у суспільство, зокрема у соціально-економічний простір, суспільно-політичне і культурне життя, залучення молоді до громадських правоохоронних заходів та правоохоронних організаційних структур. Цільова група – молодь віком 14-35 років, а також всі групи молодих правопорушників, які перебувають на обліку або знаходяться у місцях позбавлення волі.

4. Національний проект «Патріот». Мета проекту – виховання молоді у дусі патріотизму і любові до Батьківщини та готовності захищати її честь, незалежність і територіальну цілісність шляхом організації державних і громадських краєзнавчих, історико-патріотичних, навчальних, інформаційних, пропагандистських, мистецьких заходів, розвитку мережі осередків національно-патріотичного виховання, створення системи спортивно-військової підготовки молоді різних вікових груп до захисту Вітчизни. Цільова група – молодь віком 14-25 років.

Важливим джерелом забезпечення права кожної молодої особи на освіту, зайнятість і житло має стати спеціально створений Національний фонд майбутніх поколінь.

7.  Національний проект «Національний фонд майбутніх поколінь». Мета проекту – створення гарантованого стартового економічного ліфту для кожної дитини, народженої в Україні, шляхом заснування протягом 2014-2015 років Національного фонду майбутніх поколінь. Головні джерела поповнення фонду – відрахування від прибутків підприємств, організацій і установ України, насамперед відрахування від доходів, пов’язаних із використанням корисних копалин, землі, вод, інших природних ресурсів. Головний принцип Фонду: нинішні покоління мають частково компенсувати прийдешнім поколінням збитки, пов’язані з безвідновним використанням загальнонародних природніх багатств. Цільова група – всі діти, які народилися в Україні від батьків-громадян України (у тому числі й діти-сироти).

V. Принципи розробки й реалізації Програми

Розробка й реалізація Програми базується на принципах реалістичності, інноваційності, паритетності, пріоритетності, етапності, комплексності, науково-методологічної обґрунтованості, проектності, інформаційної відкритості, вимірюваності реалізації проектів, незалежності оцінки результатів.

VІ. Етапи реалізації Програми

Процес реалізації Програми передбачає три етапи:

1-й етап (2015 – 2016 рр.) – Організаційно-законодавчий.
2-й етап (2017 – 2018 рр.) – Експериментально – впроваджувальний.
3-й етап (2019 – 2020 рр.) – Впроваджувальний.

VІІ. Засоби реалізації Програми

Розробка й реалізація Програми державної молодіжної політики на період до 2020 року потребує нормативно-правових, науково-методичних, організаційних та фінансово-матеріальних засобів забезпечення. Програма є системою взаємопов’язаних інвестиційних проектів, фінансування яких може здійснюватися як із бюджетів різних рівнів, так і за рахунок неурядових джерел, у тому числі грантів спеціалізованих підрозділів Європейського Союзу та інших міжнародних донорських організацій.

VІІІ. Очікувані результати реалізації Програми.

Головним результатом реалізації Програми стане загальне покращення стану молоді у суспільстві і, як наслідок, збільшення внеску молодих людей у розвиток країни.
Виконання програми передбачає досягнення трьох груп основних результатів.

До першої групи результатів належать ті, що характеризують очікуване покращення стану української молоді: 1) зростання народжуваності в молодих сім’ях; 2) збільшення рівня фізичного і духовного здоров’я молоді; 3) зростання рівня освіченості; 4) підвищення рівня зайнятості.

Друга група результатів характеризуватиме внесок молоді в соціально-економічний, суспільно-політичний і соціокультурний розвиток країни, а саме: 1) збільшення ділової, підприємницької, творчої, фізичної активності молоді; 2) підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот; 3)посилення громадської активності молоді у житті регіональних територіальних громад; 4) зменшення рівня правопорушень серед молоді.

Третя група результатів – удосконалення системи законодавчого і кадрового забезпечення державної молодіжної політики

ІХ. Індикатори оцінки ефективності виконання Програми

Програма має передбачати, що індикатори і показники досягнення цілей будуть розташовані за трирівневою ієрархічною системою:

1. Головний узагальнюючий індикатор (Індекс розвитку молоді, розрахований за методологією ЮНЕСКО).

2. Індикатор досягнення мети Державної програми молодіжної політики.

3. Показники реалізації галузевих Національних проектів.

Share

Висловіть свою думку

*

Google+